Geka sistem

GEKA spojka 1/2″ NN

GEKA spojka 1/2″ ZN

GEKA spojka 1/2″ smrekica

GEKA spojka 3/4″ NN

GEKA spojka 3/4″ ZN

Geka spojka 3/4″ smrekica

GEKA spojka 1″ NN

GEKA spojka 1″ ZN

GEKA spojka 1″ smrekica

GEKA spojka za vrtno šobo 3/4″

GEKA tesnilo spojke